דרושים | חיפוש משרות | Jobnews
לוח דרושים חינמי

לוח דרושים חינמי שעובד בשבילך

דרושים-חדשות
שירות לקוחות
שלום אורח, , 36497 משרות עדכניות
ב Jobnews דרושים קורות החיים שלך מקבלות עדיפות ומדלגות סינון ראשוני של משאבי אנוש.
המאגר כולל משרות מאת מעסיקים,חברות השמה ומשרות "חבר מביא חבר".
משרות "חבר מביא חבר" לחיפוש עובדים מוכנסות למאגר חינם על ידי עובדים המבקשים
לזכות בבונוס מהמעסיק במידה והתקבלתם לעבודה.
שלח את קורות החיים ישירות לעובד בחברה שיעבירם אישית למשאבי אנוש !
צוות Jobnews דואג לעדכן עבורכם את מאגר משרות דרושים עדכני היעיל ביותר בישראל.
הוספת משרה וחיפוש עבודה חינם ללא תשלום.
הצטרפו עכשיו !
רישום משתמש חדש
שם פרטי
שם משפחה
אימייל
בחר סיסמא
אימות סיסמא
תאריך לידה
/ /
מין
זכר
נקבה
טלפון
טלפון נייד
תנאי שימוש
השימוש במידע המופיע באתר Jobnews (להלן "האתר") הנמצא בבעלות פרטית (להלן "המפעילה") מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן.

כללי
המפעילה מציעה מידע בשירות מקוון זה, באמצעות האתר Jobnews ברשת האינטרנט (להלן: "השירות"), השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן, ומהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
המונח "משתמש" משמעו: כל אדם אשר יוצר קשר לקבלת השירות ומשתמש בשרותי האתר. תנאי השימוש באים להבהיר את היחסים בין המפעילה לבין המשתמש. בשימושך באתר ובשירותיו הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.

פניות לצוות Jobnews
בכל שאלה אודות השירות הניתן על ידי המפעילה בתחום פעילותה המקצועית, ניתן לפנות ישירות באמצעות דואר
אלקטרוני:motirr AT gmail.com

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים בפרסום המידע הניתן בשירות שייך למפעילה בהתאם לדיני זכויות יוצרים בישראל ושאר העולם, וכל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע.
זכויות יוצרים - לרבות,שיטת איסוף המידע,פרסום הנתונים, זכויות הקניין הרוחני, הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה (להלן: "מידע מוגן") שמורות באופן בלעדי למפעילה.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של המפעילה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

אחריות
השירות מוצע למשתמש "כפי שהוא" AS IS.
השירות הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
המפעילה אינה נושאת באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש.
המפעילה עושה הכל כדי שהשירות המוצג יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם השירות אינו מתיימר להוות מידע שלם מלא, או מפורט, של כלל הפריטים המפורטים בו. השירות הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס על נתונים שהפעילה אספה ממקורות מידע רבים, מבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים. למפעילה אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא.
הנתונים המפורטים בשירות עשויים להשתנות מעת לעת. המפעילה אינה נושאת באחריות לטעויות או שגיאות בחומר המוצג בשירות.
המפעילה אינה אחראית לנכונות התוכן ולמידע המתפרסם באתר, ולתוכן המודעות והמידע המסחרי המתפרסמים באתר. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של המפעילה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים, ולעניין השימוש בהם. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.
המפעילה אינה אחראית לכל פגיעה ישירים ו/או עקיפה מכל סוג שהוא או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על התוכן שפורסם באתר כמידע מלא, ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש במקורות מידע אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע אשר לא נשלח לו בדואר אלקטרוני ומאידך פורסם באתר.
בכל סתירה או אי- התאמה בין המידע המתפרסם בשירות, לבין המידע כפי שהינו מופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים בכתב כאמור, ייחשב לנכון. המפעילה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות, על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש בשירות. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש בשירות האתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה, ואינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה או דרך שירות האתר.
המפעילה אינה אחראית לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בלינקים באמצעות האתר. המפעילה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי ,לפי שיקול דעתה, בתכנים, בשירות, במידע ובנתונים המתפרסמים באתר, וללא צורך במתן הודעה מראש. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, עם או ללא הודעה למשתמש המשתמשים המשלמים על השירות לא יחויבו בתשלום במקרה של הפסקה מלאה של השירות, החל מהפסקתו.
המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן בעקבות הפסקת השירות.
המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות, או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. המפעילה לא תישא באחריות על תוכנן של מודעות הפרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר או שירות ומידע מאתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בלינקים באמצעות האתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.
המפעילה מתחייבת לא להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש מלבד לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו. המפעילה שומרת על זכותה לאסוף מידע בנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה על מנת לשפר ולייעל את האתר.
השירות באתר והמידע בו עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות אחרות. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה ואינה אחראית כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.

אזהרה
המפעילה מדגישה בפני המשתמש כי השירות המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של מוצרים כלשהם. אין השירות מהווה ייעוץ והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ מקצועי, בהתחשב בצרכי המשתמש. כל משתמש הפועל על פי השירות ישא באחריות לתוצאות פעולותיו בלבד. אין בשירות משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות המידע באתר.
המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירות בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
המפעילה רשאית להפסיק את השירות למשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה וזאת ללא שיפוי המשתמש בגין הפסקת השירות. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו

השימוש במידע באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל התנאים לעיל.

קראתי את תנאי השימוש ואני מאשר את השימוש במידע בהתאם לתנאים כאמור

אני מסכים לתנאי השימוש